Retour sur la planète E.

lɐuoıʇɐuɹǝʇuı sɹnǝʇuɐɥɔuǝ sǝl : 2ǝ – éuıɟuoɔ ƃuıuuɐld

¡ ǝuıɐɥɔoɹd ǝuıɐɯǝs ɐl à ʇǝ snoʌ ǝp uıos zǝuǝɹd ˙ǝʇʇolƃʎlod ǝɔuǝƃɐ un : ʇɐʇlnséɹ ˙ǝsɹǝʌuı sǝl uo ‘sǝuƃıl sǝl sɐd ǝɔɐldép ǝu uo ‘sıoɟ ǝun ɹnod sɹolɐ ˙ɹǝʇuoɯ snoʌ à ʇuɐssǝɹéʇuı sèɹʇ ǝp uǝıɹ ˙xnǝıɹés ɹǝdns ƃuıuuɐld ‘ǝuıɐɯǝs ǝʇʇǝɔ

Partager sur

Planning Confiné – E04 : Amour, Gloire et Planning

Planning Confiné – E05 : Je lui dirai des mots oranges

Planning Confiné – E06